Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

XCOPY

Kopíruje soubory a adresářové stromy.

XCOPY zdroj [cíl] [/A | /M] [/D[:datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
              [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
              [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
              [/EXCLUDE:soubor1[+soubor2][+soubor3]…]

 zdroj    Určuje soubory, které chcete kopírovat.
 cíl     Určuje umístění nebo název nových souborů.
 /A      Kopíruje pouze soubory s nastaveným atributem
        Archivovat, atribut je ponechán beze změny.
 /M      Kopíruje pouze soubory s nastaveným atributem
        Archivovat, tento atribut je vypnut.
 /D:m-d-r   Kopíruje soubory změněné po zadaném datu.
        Není-li zadáno žádné datum, zkopíruje pouze
        soubory, u kterých je čas ve zdrojovém umístění
        novější než čas v cílovém umístění.
 /EXCLUDE:soubor1[+soubor2][+soubor3]…
        Určuje seznam souborů obsahujících řetězce. Každý
        řetězec by měl být v souborech zadán
        na samostatném řádku. Jestliže některý z řetězců
        odpovídá libovolné části absolutní cesty souboru,
        který chcete kopírovat, bude tento soubor
        z kopírování vyloučen. Pokud například zadáte
        řetězec \obj\ nebo .obj, budou vyloučeny všechny
        soubory v adresáři obj nebo všechny soubory
        s příponou .obj.
 /P      Zobrazí dotaz před vytvořením každého cílového
        souboru.
 /S      Zkopíruje adresáře a podadresáře kromě prázdných.
 /E      Zkopíruje adresáře a podadresáře včetně prázdných.
        Stejné jako kombinace parametrů /S /E. Lze použít
        k úpravě parametru /T.
 /V      Provede ověření velikosti každého nového souboru.
 /W      Před zahájením kopírování vyzve uživatele
        ke stisknutí klávesy.
 /C      Kopírování bude pokračovat, i když dojde k chybě.
 /I      Pokud neexistuje cíl a kopíruje se více než jeden
        soubor, bude se předpokládat, že cílem je adresář.
 /Q      Při kopírování nebudou zobrazovány názvy souborů.
 /F      Během kopírování zobrazí celé názvy zdrojových i
        cílových souborů.
 /L      Zobrazí soubory, které by byly zkopírovány.
 /G      Povolí kopírování zašifrovaných souborů do cíle,
        který nepodporuje šifrování.
 /H      Zkopíruje také skryté a systémové soubory.
 /R      Přepíše soubory určené jen pro čtení.
 /T      Vytvoří strukturu adresářů, ale nekopíruje soubory.
        Nevztahuje se na prázdné adresáře a podadresáře. Kombinace
        parametrů /T /E se vztahuje i na prázdné adresáře
        a podadresáře.
 /U      Zkopíruje pouze soubory, který již existují v cíli.
 /K      Zkopíruje atributy. Normální příkaz XCopy odstraní
        atributy Pouze pro čtení.
 /N      Kopíruje pomocí vytvořených krátkých názvů.
 /O      Zkopíruje vlastnictví souboru a informace
        o seznamu přístupových práv.
 /X      Zkopíruje nastavení auditování souboru
        (předpokládá parametr /O).
 /Y      Potlačí výzvu k potvrzení přepsání
        existujícího cílového souboru.
 /-Y     Bude vyžadováno potvrzení přepsání
        existujícího cílového souboru.
 /Z      Zkopíruje síťové soubory v režimu s možností restartování.
 /B      Zkopíruje samotný symbolický odkaz oproti cíli odkazu.
 /J      Kopíruje soubory pomocí vstupu-výstupu bez mezipaměti.
        Doporučuje se pro velmi velké soubory.

Přepínač /Y může být předvolen v proměnné prostředí COPYCMD.
Toto nastavení je možné v příkazovém řádku přepsat zadáním
parametru /-Y.
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody