Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

IF


Provede podmíněný příkaz v dávce.

IF [NOT] ERRORLEVEL číslo příkaz
IF [NOT] řetězec1==řetězec2 příkaz
IF [NOT] EXIST soubor příkaz

 NOT         Systém Windows provede příkaz jen tehdy,
           když nebude podmínka pravdivá.

 ERRORLEVEL číslo  Určuje pravdivou podmínku, pokud poslední
           program vrátil hodnotu rovnou nebo větší
           než zadané číslo.

 řetězec1==řetězec2 Určuje pravdivou podmínku, pokud jsou zadané
           textové řetězce shodné.

 EXIST soubor    Určuje pravdivou podmínku, pokud soubor
           se zadaným názvem existuje.

 příkaz       Určuje příkaz, který bude proveden, bude-li
           podmínka pravdivá. Za příkazem lze uvést
           klíčové slovo ELSE a příkaz, který bude
           proveden v případě, že podmínka nebude
           splněna.

Klauzule ELSE musí být uvedena na stejném řádku jako příkaz
uvedený za klauzulí IF, například:

  IF EXIST soubor. (
    del soubor.
  ) ELSE (
    echo soubor. nebyl nalezen
  )

Následující příklad je chybný, protože příkaz del musí být
ukončen znakem nového řádku:

  IF EXIST soubor. del soubor. ELSE echo soubor. nebyl nalezen

I následující příklad je chybný, protože výraz ELSE příkaz musí
být na stejném řádku jako konec příkazu uvedeného za klíčovým
slovem IF:

  IF EXIST soubor. del soubor.
  ELSE echo soubor. nebyl nalezen

Správný příklad použití na jednom řádku:

  IF EXIST soubor. (del soubor.) ELSE echo soubor. nebyl nalezen

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, příkaz IF se změní takto:

  IF [/I] řetězec1 operátor_porovnání řetězec2 příkaz
  IF CMDEXTVERSION číslo příkaz
  IF DEFINED proměnná příkaz

operátor_porovnání může být jeden z těchto operátorů:

  EQU - rovná se
  NEQ - nerovná se
  LSS - menší než
  LEQ - menší nebo rovno
  GTR - větší než
  GEQ - větší nebo rovno.

Je-li uveden přepínač /I, nebudou při porovnávání řetězců
rozlišována malá a velká písmena. Přepínač /I je také možné
použít ve tvaru řetězec1==řetězec2 příkazu IF. Tato porovnání
jsou generická v tom smyslu, že jsou-li oba řetězce (řetězec1 a
řetězec2) tvořeny pouze číslicemi, budou řetězce nejdříve
převedeny na čísla a porovnány číselně.

Podmínka CMDEXTVERSION funguje podobně jako ERRORLEVEL, porovnání
se však vztahuje k vnitřnímu číslu verze týkajícímu se rozšíření
příkazů. První verze je 1. Jakmile budou k rozšířením příkazů
přidána významná vylepšení, zvýší se hodnota vždy o jedničku.
Jsou-li rozšíření příkazů zakázána, není podmínka CMDEXTVERSION
nikdy pravdivá.

Podmínka DEFINED funguje podobně jako podmínka EXIST, avšak
přijímá název proměnné prostředí a vrací hodnotu pravda, je-li
proměnná prostředí definována.

Výraz %ERRORLEVEL% se rozvine do řetězcové reprezentace
aktuální hodnoty ERRORLEVEL, pokud ovšem již neexistuje systémová
proměnná nazvaná ERRORLEVEL - v takovém případě získáte hodnotu
této proměnné. Následující příklad ukazuje, jak použít podmínku
ERRORLEVEL po skončení určitého programu:

  goto zprava%ERRORLEVEL%
  :zprava0
  echo Program vrátil návratový kód 0
  :zprava1
  echo Program vrátil návratový kód 1

Můžete použít také operátory pro porovnání čísel, uvedené dříve:

  If %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto OK

Výraz %CMDCMDLINE% se rozvine do příkazového řádku původně
předaného programu CMD.EXE, před jakýmkoli zpracováním programem
CMD.EXE - pokud ovšem již neexistuje systémová proměnná nazvaná
CMDCMDLINE. V takovém případě získáte hodnotu této proměnné.

Výraz %CMDEXTVERSION% se rozvine do řetězcové reprezentace
aktuální hodnoty podmínky CMDEXTVERSION, pokud ovšem již
neexistuje systémová proměnná nazvaná CMDEXTVERSION - v takovém
případě získáte hodnotu této proměnné.
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody