Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

BCDEDIT


Nástroj příkazového řádku Bcdedit.exe slouží ke změně úložiště
konfiguračních dat spouštění. Úložiště konfiguračních dat spouštění obsahuje
parametry konfigurace a určuje, jak je operační systém spouštěn.
Dříve se tyto parametry nacházely v souboru Boot.ini (v operačních systémech
založených na systému BIOS) nebo v položkách permanentní paměti RAM
(v operačních systémech založených na rozhraní EFI). Pomocí nástroje
Bcdedit.exe lze do úložiště konfiguračních dat spouštění přidávat položky,
odstraňovat je, upravovat a připojovat.

Podrobné informace o příkazech a možnostech získáte spuštěním příkazu
bcdedit.exe /? . Chcete-li například zobrazit podrobné informace
o příkazu /createstore, zadejte:

   bcdedit.exe /? /createstore

Abecední seznam témat této nápovědy získáte příkazem bcdedit /? TOPICS.

Příkazy pracující s úložišti
============================
/createstore  Vytvoří nové prázdné úložiště konfiguračních dat spouštění.
/export     Exportuje obsah úložiště systému do souboru. Tento soubor
        lze později použít k obnovení stavu úložiště systému.
/import     Obnoví stav úložiště systému ze záložního souboru
        vytvořeného pomocí příkazu /export.
/sysstore    Nastaví zařízení úložiště systému (týká se pouze systémů
        EFI, mění se při restartování a používá se pouze
        v případech, kdy zařízení úložiště systému není
        jednoznačné).

Příkazy pracující s položkami v úložišti
========================================
/copy      Vytvoří kopie položek v úložišti.
/create     Vytvoří v úložišti nové položky.
/delete     Odstraní položky z úložiště.
/mirror     Vytvoří zrcadlové položky v úložišti.

Informace o identifikátorech používaných těmito příkazy získáte spuštěním
příkazu bcdedit /? ID.

Příkazy pracující s možnostmi položek
=====================================
/deletevalue  Odstraní možnosti položky z úložiště.
/set      Nastaví v úložišti hodnoty možností položky.

Seznam datových typů používaných těmito příkazy získáte spuštěním příkazu
bcdedit /? TYPES. Seznam platných formátů dat získáte spuštěním
příkazu bcdedit /? FORMATS.

Příkazy řídící výstup
============================
/enum      Vypíše položky v úložišti.
/v       Možnost příkazového řádku, která místo názvů známých
        identifikátorů zobrazí úplné identifikátory položek.
        Zadáte-li /v samostatně jako příkaz, zobrazí se úplné
        identifikátory pro položky typu ACTIVE.

Spuštění samotného příkazu bcdedit je ekvivalentem spuštění
příkazu bcdedit /enum ACTIVE.

Příkazy pro řízení správce spouštění
======================================
/bootsequence
        Nastaví pro správce spouštění jednorázovou spouštěcí
        posloupnost.
/default
        Nastaví výchozí položku, kterou správce spouštění použije.
/displayorder
        Nastaví pořadí, ve kterém správce spouštění zobrazí nabídku
        spouštění více operačních systémů.
/timeout
        Nastaví hodnotu časového limitu správce spouštění.
/toolsdisplayorder
        Nastaví pořadí, ve kterém správce spouštění zobrazí
        nabídku nástrojů.

Příkazy řídící službu pro nouzovou správu spouštěcí aplikace
==========================================================================
/bootems    Povolí nebo zakáže službu pro nouzovou
        správu spouštěcí aplikace.
/ems      Povolí nebo zakáže službu pro nouzovou správu položky
        operačního systému.
/emssettings  Nastaví globální parametry služby pro nouzovou správu.

Příkazy řídící ladění
==============================
/bootdebug
        Povolí nebo zakáže ladění spouštěcí aplikace.
/dbgsettings
        Nastaví globální parametry ladicího programu.
/debug
        Povolí nebo zakáže ladění jádra pro položku operačního
        systému.
/hypervisorsettings
        Nastaví parametry hypervisoru.
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody