Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

SHUTDOWN

Použití: SHUTDOWN [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
  [/m \\počítač][/t xxx][/d [plu:]xx:yy [/c "komentář"]]

  Žádné argumenty  Zobrazí nápovědu, totožné s argumentem /?.
  /?     Zobrazí nápovědu. Výsledek je stejný, jako když nezadáte
        žádnou možnost.
  /i     Zobrazí grafické uživatelské rozhraní (GUI).
        Toto musí být první možnost.
  /l     Odhlášení. Nelze použít s přepínači /m nebo /d.
  /s     Vypne počítač.
  /r     Vypne a restartuje počítač.
  /g     Vypne a restartuje počítač. Po novém spuštění počítače
        restartujte všechny registrované aplikace.
  /a     Přeruší vypínání systému.
        Lze použít pouze v časovém limitu.
  /p     Vypne místní počítač bez časového limitu nebo
        upozornění.
        Lze použít pouze s přepínači /d a /f.
  /h     Uvede místní počítač do režimu hibernace.
        Lze použít s přepínačem /f.
  /e     Dokumentuje důvod neočekávaného vypnutí počítače.
  /m \\počítač Určuje cílový počítač.
  /t xxx   Nastaví časový limit před vypnutím na xxx sekund.
        Platný rozsah je 0-315360000 (10 let), výchozí hodnota je 30.
        Je-li časový limit větší než 0, předpokládá se použití
        parametru /f.
  /c "komentář" Komentář k důvodu restartování nebo vypnutí.
        Povoleno maximálně 512 znaků.
  /f     Vynutí ukončení spuštěných aplikací bez předchozího
        upozornění.
        Použití parametru /f se předpokládá, pokud je pro parametr
        /t zadána větší hodnota než 0.
  /d [p|u:]xx:yy Zadejte důvod restartování nebo vypnutí.
        p označuje, že restartování nebo vypnutí je plánované.
        u označuje, že důvod definuje uživatel.
        Není-li zadán parametr p ani u, je restartování nebo vypnutí
        neplánované.
        xx je číslo závažného důvodu (kladné celé číslo menší
        než 256).
        yy je číslo méně závažného důvodu (kladné celé číslo menší
        než 65 536).

Důvody v tomto počítači:
(E = očekáváno, U = neočekáváno, P = plánováno,
 C = definováno uživatelem)
Typ   Závažné Méně  Název
        závažné

 U   0    0    Jiný (neplánovaný)
E    0    0    Jiný (neplánovaný)
E P   0    0    Jiný (plánovaný)
 U   0    5    Jiné selhání: Systém neodpovídá
E    1    1    Hardware: Údržba (neplánovaná)
E P   1    1    Hardware: Údržba (plánovaná)
E    1    2    Hardware: Instalace (neplánovaná)
E P   1    2    Hardware: Instalace (plánovaná)
E    2    2    Operační systém: Obnovení (plánované)
E P   2    2    Operační systém: Obnovení (plánované)
 P   2    3    Operační systém: Upgrade (plánovaný)
E    2    4    Operační systém: Změna konfigurace (neplánovaná)
E P   2    4    Operační systém: Změna konfigurace (plánovaná)
 P   2    16   Operační systém: Service Pack (plánováno)
    2    17   Operační systém: Hot fix (neplánováno)
 P   2    17   Operační systém: Hot fix (plánováno)
    2    18   Operační systém: oprava zabezpečení (neplánováno)
 P   2    18   Operační systém: oprava zabezpečení (plánováno)
E    4    1    Aplikace: Údržba (neplánovaná)
E P   4    1    Aplikace: Údržba (plánovaná)
E P   4    2    Aplikace: Instalace (plánovaná)
E    4    5    Aplikace: Neodpovídá
E    4    6    Aplikace: Nestabilní
 U   5    15   Selhání systému: Chyba STOP
 U   5    19   Potíže se zabezpečením
E    5    19   Potíže se zabezpečením
E P   5    19   Potíže se zabezpečením
E    5    20   Ztráta síťového připojení (neplánováno)
 U   6    11   Selhání napájení: Odpojený kabel
 U   6    12   Selhání napájení: Prostředí
 P   7    0    Vypnutí zastaralé verze rozhraní API


Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody