Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

SORT

SORT [/R] [/+n] [/M kilobajty] [/L národní_prostředí]
   [/REC počet_bajtů_záznamu] [[jednotka1:][cesta1]název_souboru1]
   [/T [jednotka2:][cesta2]] [/O [jednotka3:][cesta3]
   název_souboru3]
 /+n             Určuje číslo znaku, n, od
               něhož má začít každé porovnání.
               Parametr /+3 označuje, že každé
               porovnání bude zahájeno od třetího
               znaku na každém řádku. Řádky
               obsahující méně než n znaků budou
               porovnány před ostatními řádky.
               Ve výchozím nastavení začínají
               porovnání od prvního znaku
               na každém řádku.
 /L[OCALE] národní_prostředí Přepíše výchozí národní prostředí
               systému zadaným národním prostředím.
               Národní prostředí C dosahuje
               nejrychlejší pořadí řazení a je
               v současnosti jedinou alternativou.
               Při řazení se nikdy nerozlišují
               velká a malá písmena.
 /M[EMORY] kilobajty     Určuje velikost hlavní paměti,
               kterou lze použít k řazení
               (v kilobajtech). Minimální velikost
               paměti je vždy alespoň 160 kB.
               Pokud je zadána velikost paměti,
               bude k řazení použita vždy přesná
               velikost, bez ohledu na velikost
               dostupné hlavní paměti.

               Nejlepšího výkonu je obvykle
               dosaženo, pokud velikost paměti
               není zadána. Ve výchozím nastavení
               proběhne řazení v jednom průchodu
               (bez vytvoření dočasného souboru),
               pokud se všechna data vejdou
               do výchozí maximální velikosti
               paměti. V opačném případě proběhne
               řazení ve dvou průchodech (částečně
               seřazená data budou uložena
               v dočasném souboru), přičemž
               velikost paměti použité pro oba
               průchody (řazení i sloučení) bude
               stejná. Výchozí maximální velikost
               paměti je 90 % dostupné hlavní
               paměti, jsou-li vstupem i výstupem
               soubory. V ostatních případech je
               použito 45 % hlavní paměti.
 /REC[ORD_MAXIMUM] znaků   Určuje největší počet znaků v záznamu
               (výchozí hodnota je 4096, maximální 65535).
 /R[EVERSE]         Obrací pořadí řazení, řadí
               tedy od Z k A, potom od 9 k 0.
 [jednotka1:][cesta1]název_souboru1
               Udává soubor určený k řazení.
               Není-li uveden, bude řazen
               standardní vstup. Řazení bude
               rychlejší, zadáte-li vstupní soubor,
               než když stejný soubor přesměrujete
               do standardního vstupu.
 /T[EMPORARY]
  [jednotka2:][cesta2]   Určuje cestu k adresáři, který bude
               obsahovat pracovní paměť pro řazení
               jestliže se data nevejdou do hlavní
               paměti. Není-li tento přepínač
               uveden, bude použit dočasný adresář
               systému.
 /O[UTPUT]
  [jednotka3:][cesta3]název_souboru3
               Určuje soubor, v němž bude uložen
               výsledek řazení. Není-li zadán,
               budou data zapisována na standardní
               výstup. Řazení bude rychlejší,
               zadáte-li výstupní soubor, než když
               do stejného souboru přesměrujete
               standardní výstup.


Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody