Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

ROBOCOPYROBOCOPY   ::   Robustní kopírování souborů pro systém WindowsPoužití :: ROBOCOPY zdroj cíl [soubor [soubor]...] [parametry]

zdroj :: Zdrojový adresář (jednotka:\cesta nebo
       \\server\sdílená_jednotka\cesta)
cíl :: Cílový adresář (jednotka:\cesta nebo
     \\server\sdílená_jednotka\cesta)
soubor :: Soubory ke kopírování (názvy/zástupné znaky: výchozí
             je *.*)

Možnosti kopírování:

/S :: Kopírovat podadresáře, ale nikoli prázdné
/E :: Kopírovat podadresáře, včetně prázdných
/LEV:n :: Kopírovat pouze nejvyšších n úrovní zdrojové adresářové
       struktury

/Z :: Kopírovat soubory v režimu restartování
/B :: Kopírovat soubory v režimu zálohování
/ZB :: Použít režim restartování; pokud je odepřen přístup
     v režimu zálohování
/EFSRAW :: Kopírovat všechny šifrované soubory v režimu EFS RAW

/COPY:příznaky :: Co se má u souborů kopírovat (výchozí nastavení
             je /COPY:DAT)
             (příznaky kopírování: D=data, A=atributy, T=časová
             razítka)
             (S=zabezpečení=seznamy NTFS ACL, O=informace
             o vlastníkovi, U=informace o auditování)

/DCOPY:T :: Kopírovat časová razítka adresáře

/SEC :: Kopírovat soubory se zabezpečením (ekvivalent k příkazu
            /COPY:DATS)
/COPYALL :: Kopírovat všechny informace o souborech (ekvivalent
          k příkazu /COPY:DATSOU)
/NOCOPY :: Nekopírovat žádné informace o souborech (užitečné
          s příkazem /PURGE)

/SECFIX :: Opravit zabezpečení u všech souborů (i u vynechaných
        souborů)
/TIMFIX :: Opravit čas u všech souborů (i u vynechaných souborů)
       
/PURGE :: Odstranit cílové soubory/adresáře, které již neexistují
        ve zdrojovém umístění
/MIR :: Zrcadlit adresářovou strukturu (ekvivalent k příkazu /E
      plus /PURGE)

/MOV :: Přesunout soubory (odstranit ze zdrojového umístění po
       zkopírování)
/MOVE :: Přesunout soubory a adresáře (odstranit ze zdrojového
       umístění po zkopírování)

/A+:[RASHCNET] :: Přidat zadané atributy do zkopírovaných souborů
/A-:[RASHCNET] :: Odebrat zadané atributy ze zkopírovaných souborů

/CREATE :: Vytvořit adresářovou strukturu a pouze soubory nulové
         délky
/FAT :: Vytvořit cílové soubory pouze s názvy ve formátu 8.3
      systému souborů FAT
/256 :: Vypnout podporu velmi dlouhých cest (> 256 znaků)

/MON:n :: Sledovat zdroj a spustit znovu při zaznamenání více
        než n změn
/MOT:m :: Sledovat zdroj a spustit znovu za m minut (v případě
         změny)

/RH:hhmm-hhmm :: Časy a hodiny, kdy lze spustit nové kopie
/PF :: Kontrolovat hodiny spuštění podle jednotlivých souborů
     (nikoli na základě průchodů)

/IPG:n :: Interval mezi pakety (ms) k uvolnění šířky pásma
       u pomalých připojení

/SL :: kopírovat symbolické odkazy oproti cíli.

/MT[:n] :: Vytvoří vícepodprocesové kopie s n podprocesy
        (výchozí: 8). Hodnota n musí být v rozmezí 1 až 128.
        Tuto možnost nelze použít s možnostmi /IPG a /EFSRAW.
        Výkon lze zlepšit přesměrováním výstupu pomocí
         možnosti /LOG.


Možnosti výběru souboru:

/A :: Kopírovat pouze soubory s nastaveným atributem
     Archivovat
/M :: Kopírovat pouze soubory s atributem Archivovat
     a obnovit jej
/IA:[RASHCNETO] :: Zahrnout pouze soubory s kterýmkoli atributem ze zadané
               sady atributů
/XA:[RASHCNETO] :: Vyloučit soubory s kterýmkoli atributem ze zadané sady
                atributů

/XF soubor [soubor]... :: Vyloučit soubory s názvy odpovídajícími zadaným
                   názvům/cestám/zástupným znakům
/XD adresáře [adresáře]... :: Vyloučit adresáře s názvy odpovídajícími daným
                      názvům/cestám

/XC :: Vyloučit změněné soubory
/XN :: Vyloučit novější soubory
/XO :: Vyloučit starší soubory
/XX :: Vyloučit soubory a adresáře, které jsou navíc
/XL :: Vyloučit osamocené soubory a adresáře
/IS :: Zahrnout stejné soubory
/IT :: Zahrnout stejné soubory s různým nastavením atributů

/MAX:n :: Maximální velikost souboru – vyloučit soubory větší
        než n bajtů
/MIN:n :: Minimální velikost souboru – vyloučit soubory menší
        než n bajtů

/MAXAGE:n :: Maximální stáří souboru – vyloučit soubory starší než
           n dnů/datum n
/MINAGE:n :: Minimální stáří souboru – vyloučit soubory starší než
          n dnů/datum n
/MAXLAD:n :: Maximální datum posledního přístupu – vyloučit soubory
           nepoužité od n
/MINLAD:n :: Minimální datum posledního přístupu – vyloučit soubory
          použité od n
          (Pokud n < 1900, pak n = n dní, jinak n = datum
          RRRRMMDD).

/XJ :: Vyloučit spojovací body (ve výchozím nastavení
     standardně zahrnuty)

/FFT :: Předpokládat časy souborů FAT (rozlišovací schopnost
      2 sekundy)
/DST :: Kompenzovat jednohodinové časové rozdíly DST

/XJD :: Vyloučit spojovací body pro adresáře
/XJF :: Vyloučit spojovací body pro soubory


Možnosti opakování:

/R:n :: Počet opakování u kopírování s chybami: výchozí
      nastavení je 1 milion
/W:n :: Doba čekání mezi položkami: výchozí doba je 30 s

/REG :: Uložit /R:n a /W:n do registru jako výchozí nastavení

/TBD :: Čekat na definování sdílených názvů (chyba
      opakování 67)


Možnosti protokolování:

/L :: Pouze seznam – nekopírovat soubory, neoznačovat je
    časovým razítkem ani je neodstraňovat
/X :: Zahrnout do sestavy kromě vybraných souborů také
    všechny soubory, které jsou navíc
/V :: Vytvořit úplný výstup s informacemi o vynechaných
    souborech
/TS :: Zahrnout do výstupu časová razítka zdrojového souboru
/FP :: Zahrnout do výstupu úplnou cestu k souborům
/BYTES :: Tisknout velikost v bajtech

/NS :: Bez velikosti – neprotokolovat velikost souborů
/NC :: Bez třídy – neprotokolovat třídy souborů
/NFL :: Bez seznamu souborů – neprotokolovat názvy souborů
/NDL :: Bez seznamu adresářů – neprotokolovat názvy adresářů

/NP :: Bez průběhu – nezobrazovat procentuální hodnotu
     zkopírování
/ETA :: Zobrazit odhadovaný čas příjmu zkopírovaných souborů

/LOG:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu (přepsat existující
            protokol)
/LOG+:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu (připojit
             k existujícímu protokolu)

/UNILOG:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu ve formátu UNICODE
              (přepsat existující protokol)
/UNILOG+:soubor :: Výstup stavu do souboru protokolu ve formátu UNICODE
               (připojit k existujícímu protokolu)

/TEE :: Výstup do okna konzoly i do souboru protokolu

/NJH :: Bez záhlaví úloh
/NJS :: Bez souhrnu úloh

/UNICODE :: Výstup stavu ve formátu UNICODE


Možnosti úlohy:

/JOB:název_úlohy :: Převzít parametry z pojmenovaného souboru úlohy
/SAVE:název_úlohy :: Uložit parametry do pojmenovaného souboru úlohy
/QUIT :: Konec po zpracování příkazového řádku (k zobrazení
       parametrů)
/NOSD :: Nebyl zadán žádný zdrojový adresář.
/NODD :: Nebyl zadán žádný cílový adresář.
/IF :: Zahrnout následující soubory
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody