Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

ICACLS

ICACLS název /save soubor_ACL [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Uloží seznamy DACL pro všechny soubory a složky odpovídající názvu
  do souboru soubor_ACL pro pozdější použití s příkazem /restore.
  Seznamy SACL, vlastník nebo označení integrity se neuloží.

ICACLS adresář [/substitute starý_identifikátor_SID nový_identifikátor_SID
[...]] /restore soubor_ACL [/C] [/L] [/Q]
  Použije uložené seznamy DACL u souborů v adresáři.

ICACLS název /setowner uživatel [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Změní vlastníka všech odpovídajících názvů. Tato možnost nevynucuje změnu
  vlastnictví; pro tento účel použijte nástroj takeown.exe.

ICACLS název /findsid identifikátor_SID [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Vyhledá všechny odpovídající názvy obsahující ACL
  s explicitním uvedením identifikátoru SID.

ICACLS název /verify [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Vyhledá všechny soubory, jejichž seznam ACL není kanonický
  nebo jejichž délka není konzistentní s počty položek řízení přístupu.

ICACLS název /reset [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Nahradí seznamy ACL výchozími zděděnými seznamy ACL u všech
  odpovídajících souborů.

ICACLS název [/grant[:r] Sid:perm[...]]
    [/deny Sid:perm [...]]
    [/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C] [/L] [/Q]
    [/setintegritylevel Level:policy[...]]

  /grant[:r] Sid:perm Udělí přístupová práva konkrétnímu uživateli.
    S atributem :r oprávnění nahradí všechna dříve udělená explicitní
    oprávnění. Bez atributu :r budou oprávnění přidána ke všem dříve
    uděleným explicitním oprávněním.

  /deny Sid:perm Explicitně odepře přístupová práva zadanému uživateli.
    Položka řízení přístupu (ACE) explicitního odepření je přidána
    k uvedeným oprávněním a jsou odebrána stejná oprávnění v každém
    explicitním udělení oprávnění.

  /remove[:[g|d]] identifikátor_SID Odebere všechny výskyty identifikátoru
    SID ze seznamu ACL. S atributem :g odebere všechny
    výskyty oprávnění udělených tomuto identifikátoru SID. S atributem :d
    odebere všechny výskyty práv odepřených tomuto identifikátoru SID.

  /setintegritylevel [(CI)(OI)]Level Explicitně přidá položku ACE integrity
   ke všem odpovídajícím souborům. Úroveň se zadává jako jedna z
   následujících hodnot:
      L[nízká],
      M[střední],
      H[vysoká].
    Možnosti dědičnosti pro položku ACE integrity mohou
    této úrovni předcházet a používají se pouze u adresářů.

  /inheritance:e|d|r
    e - Povolí dědičnost.
    d - Zakáže dědičnost a zkopíruje položky ACE.
    r - Odebere všechny zděděné položky ACE.


Poznámka:
  Identifikátory SID mohou být v číselném nebo snadno identifikovatelném
  formátu. Pokud je dána číselná forma, přidejte na začátek identifikátoru
  SID znak *.

  /T označuje, že se tato operace provádí u všech odpovídajících
    souborů/adresářů pod adresáři zadanými v názvu.

  /C označuje, že tato operace bude pokračovat u všech chyb souborů.
    Dále se budou zobrazovat chybové zprávy.

  /L označuje, že se tato operace provádí u vlastního symbolického odkazu
    vs. jeho cíl.

  /Q označuje, že funkce Icacls má potlačit zprávy o úspěšném provádění
    akcí.

  ICACLS zachovává kanonické pořadí položek řízení přístupu:
      explicitní odepření,
      explicitní udělení,
      zděděná odepření,
      zděděná oprávnění.

  perm je maska oprávnění a lze ji zadat v jedné ze dvou forem:
    pořadí jednoduchých práv:
        N - žádný přístup
        F - úplný přístup
        M - změněný přístup
        RX - přístup pro čtení a provádění
        R - přístup jen pro čtení
        W - přístup jen pro zápis
        D - přístup k odstranění
    seznam konkrétních práv oddělený čárkami uvedených v závorkách:
        DE - odstranění
        RC - kontrola čtení
        WDAC - zápis dat řízení přístupu
        WO - vlastník zápisu

        S - synchronizace
        AS - zabezpečení systému přístupu
        MA - povolené maximum
        GR - obecné čtení
        GW - obecný zápis
        GE - obecné provedení
        GA - obecná všechna práva
        RD - čtení dat/výpis adresáře
        WD - zápis dat/přidání souboru
        AD - připojení dat/přidání podadresáře
        REA - čtení rozšířených atributů
        WEA - zápis rozšířených atributů
        X - provést/přejít
        DC - odstranit podřízené
        RA - atributy pro čtení
        WA - atributy pro zápis
    Práva dědičnosti mohou předcházet jakékoli formě a jsou použita
    pouze u adresářů:
        (OI) - dědění objektu,
        (CI) - dědění kontejneru,
        (IO) - pouze dědění,
        (NP) - nepropagovat dědění.
        (I) - oprávnění zděděné z nadřazeného kontejneru

Příklady:

    icacls c:\windows\* /save soubor_ACL /T
     - Uloží seznamy ACL pro všechny soubory ve složce
     c:\windows a jejích podadresářích do souboru soubor_ACL.

    icacls c:\windows\ /restore soubor_ACL
    - Obnoví seznamy ACL u každého souboru v souboru
     soubor_ACL, který je uložen v adresáři c:\windows a jeho
     podadresářích.

    icacls soubor /grant Administrator:(D,WDAC)
    - Udělí uživateli oprávnění správce pro odstranění a zápis dat
     řízení přístupu pro soubor.

    icacls soubor /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
    - Udělí uživateli definovanému identifikátorem SID oprávnění S-1-1-0
     pro odstranění a zápis dat řízení přístupu pro soubor.
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody