Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

START

Pro spuštění zadaného programu nebo příkazu otevře samostatné okno.

START ["titulek"] [/D cesta] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
   [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
   [/AFFINITY ] [/WAIT] [/B] [příkaz/program]
   [parametry]

  "titulek"  Název, který bude zobrazen v záhlaví okna.
  path    Spouštěcí adresář.
  B      Spustí aplikaci bez vytvoření nového okna. V aplikaci
        bude ignorováno stisknutí kláves Ctrl+C. Pokud aplikace
        nepovolí zpracování stisku kláves Ctrl+C, bude stisknutí
        kláves Ctrl+Break jediným způsobem, jak aplikaci přerušit.
  I      Novým prostředím bude původní prostředí předané
        programu cmd.exe, nikoli aktuální prostředí.
  MIN     Otevře okno jako minimalizované.
  MAX     Otevře okno jako maximalizované.
  SEPARATE  Spustí 16bitový program pro systém Windows v odděleném
        paměťovém prostoru.
  SHARED   Spustí 16bitový program pro systém Windows ve sdíleném
        paměťovém prostoru.
  LOW     Spustí aplikaci v prioritní třídě IDLE (nečinná).
  NORMAL   Spustí aplikaci v prioritní třídě NORMAL (normální).
  HIGH    Spustí aplikaci v prioritní třídě HIGH (vysoká).
  REALTIME  Spustí aplikaci v prioritní třídě REALTIME (reálný čas).
  ABOVENORMAL Spustí aplikaci v prioritní třídě ABOVENORMAL (nadprůměrná).
  BELOWNORMAL Spustí aplikaci v prioritní třídě BELOWNORMAL (podprůměrná).
  AFFINITY  Nová aplikace bude používat zadanou masku
        spřažení procesorů vyjádřenou šestnáctkovým číslem.
  WAIT    Spustí aplikaci a počká, až sama ukončí příkaz nebo program.
        Jde-li o vnitřní příkaz programu cmd nebo dávkový soubor,
        je příkazový procesor spuštěn programem cmd.exe s přepínačem
        /K. To znamená, že po provedení příkazu zůstane
        okno zachováno.

        Nejde-li o vnitřní příkaz programu cmd nebo dávkový soubor,
        je to program a bude spuštěn buď jako aplikace v okně,
        nebo jako aplikace konzoly.

  parametry  Parametry předávané příkazu či programu.

POZNÁMKA: Možnosti SEPARATE a SHARED nejsou podporovány na 64bit. platformách.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, mění se způsob spouštění
externích příkazů pomocí příkazového řádku nebo nabídky Start:

Nespustitelné soubory lze vyvolat pomocí přidružení přípon
  souborů tak, že zadáte název souboru jako příkaz (například
  WORD.DOC spustí aplikaci přidruženou k příponám DOC).
  Přidružení v rámci příkazových skriptů lze vytvořit pomocí
  příkazů ASSOC a FTYPE (viz nápověda těchto příkazů).

Při spouštění 32bitové aplikace pro uživatelské rozhraní nečeká
  program CMD.EXE na dokončení aplikace, takže příkazový řádek
  je ihned k dispozici. Tato nová vlastnost se neprojeví
  při použití uvnitř příkazového skriptu.

Při vykonávání příkazového řádku začínajícího řetězcem CMD
  bez přípony nebo určení cesty, je řetězec CMD nahrazen
  hodnotou systémové proměnné COMSPEC. Tím se zabrání spuštění
  programu CMD.EXE z aktuálního adresáře.

Při vykonávání příkazového řádku, jehož první slovo neobsahuje
  příponu, program CMD.EXE použije hodnotu systémové proměnné
  PATHEXT a zjistí, které přípony má vyzkoušet a v jakém
  pořadí. Výchozí hodnota systémové proměnné PATHEXT je:

    .COM;.EXE;.BAT;.CMD

  Syntaxe se shoduje se systémovou proměnnou PATH, středník
  odděluje jednotlivé položky.

Pokud spustitelný soubor není nalezen pro žádnou příponu, program
se pokusí zjistit, zda název neodpovídá názvu adresáře. V takovém
případě je spuštěn Průzkumník Windows pro tuto cestu. Při
spuštění z příkazového řádku je použit příkaz CD /D a tato cesta.

Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2022   Hardware - Software - Návody