Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

CMD


Spustí novou instanci překladače příkazů systému Windows.

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
  [[/S] [/C | /K] řetězec]

/C   Provede příkaz určený řetězcem a skončí.
/K   Provede příkaz určený řetězcem, zůstane však zachován.
/S   Změní způsob zpracování řetězce za přepínači /C nebo /K (viz dále).
/Q   Vypne zobrazování výsledků.
/D   Zakáže provádění příkazů AutoRun z registru (viz dále).
/A   Způsobí, že výstup vnitřních příkazů do kanálu nebo
    do souboru bude v kódu ANSI.
/U   Způsobí, že výstup vnitřních příkazů do kanálu nebo do souboru bude
    v kódu Unicode.
/T:fg  Nastaví barvy popředí a pozadí (další informace získáte příkazem
    COLOR /?).
/E:ON  Povolí rozšíření příkazů (viz dále).
/E:OFF Zakáže rozšíření příkazů (viz dále).
/F:ON  Povolí ukončovací znaky názvů souborů a adresářů (viz dále).
/F:OFF Zakáže ukončovací znaky názvů souborů a adresářů (viz dále).
/V:ON  Povolí zpožděné rozvinutí proměnné prostředí s využitím znaku ! jako
    oddělovače. Například přepínač /V:ON umožní, aby zápis !prom! rozvinul
    proměnnou prom během provádění. Syntaxe prom rozvine proměnnou během
    zadání, což je něco zcela jiného, dojde-li k tomu uvnitř smyčky FOR.
/V:OFF Zakáže zpožděné rozvinutí proměnných prostředí.

Řetězec může obsahovat více příkazů uzavřených v uvozovkách a oddělených
oddělovačem příkazů '&&'. Dále platí, že z důvodů kompatibility
je /X totéž jako /E:ON, /Y je totéž jako /E:OFF a /R je totéž
jako /C. Všechny ostatní přepínače jsou ignorovány.

Je-li uveden přepínač /C nebo /K, bude zbytek příkazového řádku
za tímto přepínačem zpracován jako příkazový řádek, přičemž při
zpracování znaků uvozovka (") bude použita tato logika:

  1. Budou-li splněny všechny následující podmínky, budou znaky
    uvozovek v příkazovém řádku zachovány:

    - žádný přepínač /S;
    - právě dva znaky uvozovek;
    - žádné speciální znaky mezi dvěma znaky uvozovek,
     kde speciálními znaky rozumíme některé ze znaků: &<>()@^|;
    - mezi dvěma znaky uvozovek se vyskytuje
     jeden nebo více prázdných znaků;
    - řetězec mezi dvěma znaky uvozovek je názvem
     spustitelného souboru.

  2. V ostatních případech budou uvozovky interpretovány postaru:
    Je-li prvním znakem znak uvozovky, odstranit z příkazového
    řádku počáteční znak a poslední znak uvozovky a zachovat
    veškerý text za posledním znakem uvozovky.

Pokud nebyl na příkazovém řádku zadán parametr /D, příkaz CMD.EXE
prohledá po spuštění následující proměnné typu REG_SZ nebo
REG_EXPAND_SZ registru a jestliže jsou obě proměnné k dispozici,
spustí nejdříve dané programy.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

Rozšíření příkazů jsou ve výchozím nastavení povolena. Pro jednotlivá
volání můžete rozšíření zakázat pomocí přepínače /E:OFF. Rozšíření
můžete povolit nebo zakázat pro všechna volání programu CMD.EXE
v daném počítači nebo pro přihlašovací relaci určitého uživatele
nastavením některé z následujících hodnot REG_DWORD
(nebo obou) v registru pomocí programu REGEDIT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

na hodnotu 0x1 nebo 0x0. Nastavení pro určitého uživatele má
přednost před nastavením pro počítač. Přepínače příkazového řádku
mají přednost před nastaveními v registru.

V dávkovém souboru mají argumenty SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
a DISABLEEXTENSIONS přednost před přepínačem /E:ON nebo /E:OFF.
Podrobnosti zobrazíte zadáním příkazu SETLOCAL /?.

Rozšíření příkazů zahrnují změny a doplňky těchto příkazů:

  DEL či ERASE
  COLOR
  CD či CHDIR
  MD či MKDIR
  PROMPT
  PUSHD
  POPD
  SET
  SETLOCAL
  ENDLOCAL
  IF
  FOR
  CALL
  SHIFT
  GOTO
  START (také zahrnuje změny vyvolání externích příkazů)
  ASSOC
  FTYPE

Podrobnější informace získáte zadáním příkazu ve tvaru název_příkazu /? .

Opožděné rozbalování proměnných prostředí není ve výchozím
nastavení povoleno. Opožděné rozbalování můžete povolit nebo
zakázat pro dané spuštění příkazu CMD.EXE pomocí parametru /V:ON
nebo /V:OFF. Dále můžete povolit nebo zakázat opožděné
rozbalování všech spuštění příkazu CMD.EXE pro počítač nebo
relaci přihlášení uživatele tak, že nastavíte jednu nebo obě
následující proměnné typu REG_DWORD registru pomocí programu
REGEDIT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\
            DelayedExpansion

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\
           DelayedExpansion

na hodnotu 0x1 nebo 0x0. Nastavení uživatele má vyšší prioritu
než nastavení počítače. Parametry příkazového řádku mají vyšší
prioritu než nastavení v registru.

V dávkovém souboru mají argumenty SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
a DISABLEDELAYEDEXPANSION přednost před přepínačem /V:ON nebo /V:OFF.
Podrobnosti zobrazíte zadáním příkazu SETLOCAL /?.

Jestliže je opožděné rozbalování proměnných prostředí povoleno,
znak vykřičník lze použít k nahrazení hodnoty proměnné prostředí
při vykonávání příkazu.

Pro jednotlivá vyvolání programu CMD.EXE můžete ukončování názvů
souborů povolit nebo zakázat přepínačem /F:ON nebo /F:OFF.
Ukončování můžete povolit nebo zakázat pro všechna vyvolání
programu CMD.EXE v daném počítači nebo pro přihlašovací relaci
určitého uživatele nastavením některé z následujících hodnot
REG_DWORD (nebo obou hodnot) v registru pomocí programu REGEDIT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\
            CompletionChar
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\
            PathCompletionChar

    nebo

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\
           CompletionChar
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\
           PathCompletionChar

na šestnáctkovou hodnotu řídicího znaku, který chcete použít
pro příslušnou funkci (např. 0x4 je Ctrl-D a 0x6 je Ctrl-F).
Nastavení pro určitého uživatele má přednost před nastavením
pro daný počítač. Přepínače příkazového řádku mají přednost před
nastavením v registru.

Bude-li ukončování povoleno přepínačem /F:ON, bude pro ukončování
názvů adresářů použit řídicí znak Ctrl-D a pro ukončování názvů
souborů řídicí znak Ctrl-F. Chcete-li určitý ukončovací znak
zakázat v registru, použijte hodnotu pro mezeru (0x20), protože
to není platný řídicí znak.

Dokončení je vyvoláno zadáním jednoho ze dvou řídicích znaků.
Dokončovací funkce použije řetězec cesty vlevo od kurzoru,
připojí k němu zástupný znak (pokud jej cesta již neobsahuje) a
vytvoří seznam odpovídajících cest. Poté zobrazí první
odpovídající cestu. Pokud neodpovídá žádná cesta, funkce vydá
zvukové znamení a nezobrazí nic. Následná opakovaná zadání
řídicího znaku vyvolají postupné zobrazování odpovídajících cest.
Při současném stisknutí klávesy Shift a řídicího znaku bude
seznam procházen pozpátku. Jestliže řádek upravíte a stisknete
řídicí znak znovu, uložený seznam odpovídajících cest je nahrazen
nově vygenerovaným seznamem. Stejně tak je vygenerován nový
seznam, jestliže přepnete mezi dokončováním názvů adresářů a
souborů. Jediný rozdíl mezi oběma řídicími znaky je ten, že při
dokončování názvů souborů jsou generovány názvy souborů i
adresářů, zatímco při dokončování názvů adresářů jsou generovány
pouze adresáře. Pokud je pro libovolný integrovaný příkaz pro
práci s adresáři (CD, MD nebo RD) použito dokončování souborů,
automaticky se předpokládá dokončování adresářů.

Kód dokončovací funkce pracuje správně i pro názvy obsahující
mezery nebo jiné speciální znaky tak, že cestu umístí do
uvozovek. Jestliže kurzor přesunete zpět a vyvoláte dokončení,
text napravo od kurzoru je pro dokončení ignorován.

Speciální znaky vyžadující uvozovky jsou:
   
   &()[]{}^=;!'+,`~
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody