Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

CALL


Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný.

CALL [jednotka:][cesta]soubor [parametry-dávky]

 parametry-dávky Představují jakékoli informace na příkazovém
          řádku požadované dávkovým programem.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, nastanou u příkazu CALL tyto změny:

Cílem příkazu CALL nyní mohou být i návěští.
Syntaxe je:

  CALL :návěští argumenty

Vytvoří se nový kontext dávkového souboru s danými argumenty
a řízení je předáno na příkaz následující za příslušným návěštím.
Musíte dvakrát končit dvojnásobným dosažením konce souboru
dávkového skriptu. Při prvním přečtení konce se vykonávání
vrátí za příkaz CALL. Podruhé dojde k ukončení dávkového skriptu.
Zadáním GOTO /? získáte popis rozšíření GOTO :EOF, které umožňuje
návrat z dávkového skriptu.

Dále byly rozšířeny možnosti odkazů na argumenty dávky
(%0, %1 atd.):


  %* v dávkovém skriptu odkazuje na všechny argumenty
    (tzn. %1 %2 %3 %4 %5 ...)

  Rozšířena byla i náhrada parametrů dávky (%n). Nyní můžete
  použít tuto volitelnou syntaxi:

    %~1     - rozšíří %1 tak, že odebere okolní uvozovky (")
    %~f1    - rozšíří %1 na plný název cesty
    %~d1    - rozšíří %1 pouze na písmeno jednotky
    %~p1    - rozšíří %1 pouze na cestu
    %~n1    - rozšíří %1 pouze na název souboru
    %~x1    - rozšíří %1 pouze na příponu souboru
    %~s1    - změní význam voleb n a x tak, že odkazují
           na zkrácený název
    %~a1    - rozšíří %1 na atributy souboru
    %~t1    - rozšíří %1 na datum a čas souboru
    %~z1    - rozšíří %1 na velikost souboru
    %~$PATH:1  - prohledá adresáře uvedené v systémové proměnné
           PATH a rozšíří %1 na plný název prvního
           nalezeného souboru. Není-li systémová proměnná
           definována nebo soubor nebyl nalezen, pak je
           tento modifikátor rozšířen na prázdný řetězec.

  Tyto modifikátory lze kombinovat podle požadavků:

    %~dp1    - rozšíří %1 pouze na písmeno jednotky a
            název cesty
    %~nx1    - rozšíří %1 pouze na název a příponu
            souboru
    %~dp$PATH:1 - v adresářích uvedených v systémové
            proměnné PATH hledá %1 a rozšíří na
            písmeno jednotky a cestu prvního
            nalezeného souboru
    %~ftza1   - rozšíří %1 na řádek podobný výstupu
            příkazu DIR

  V uvedených příkladech mohou být %1 a PATH nahrazeny
  jinými platnými hodnotami. Syntaxe %~ je ukončena platným
  číslem argumentu. Modifikátory %~ nelze použít společně
  s %*
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody