Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

FOR


Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny.

FOR %proměnná IN (množina) DO příkaz [parametry-příkazu]

 %proměnná Určuje jednopísmenný proměnný parametr.
 (množina) Určuje množinu souborů. Lze použít i zástupné znaky.
 příkaz   Určuje příkaz, který bude proveden pro každý soubor.
 parametry-příkazu
       Určuje parametry nebo přepínače zadaného příkazu.

Při použití příkazu FOR v dávkovém programu je třeba zadat
%%proměnná místo %proměnná. V názvech proměnných se rozlišují
malá a velká písmena, takže %i je jiná proměnná než %I.

Jsou-li povolena rozšíření příkazů, lze používat i tyto
další tvary příkazu FOR:

FOR /D %proměnná IN (sada) DO příkaz [parametry-příkazu]

  Obsahuje-li sada zástupné znaky, budou porovnány názvy
  adresářů místo názvů souborů.

FOR /R [[jednotka:]cesta] %proměnná IN (sada) DO příkaz
    [parametry-příkazu]

  Prochází strom adresářů začínající umístěním [jednotka:]cesta
  a v každém adresáři stromu provádí příkaz FOR. Není-li
  za přepínačem /R uveden žádný adresář, výchozím adresářem je
  adresář aktuální. Je-li sada právě jedna tečka (.), bude
  pouze vypsán strom adresářů.

FOR /L %proměnná IN (začátek,krok,konec) DO příkaz
  [parametry-příkazu]

  Sada je posloupnost čísel od do po .
  Např. (1,1,5) vygeneruje sekvenci (1 2 3 4 5) a (5,-1,1)
  vygeneruje sekvenci (5 4 3 2 1)

FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN (sada-souborů) DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ("řetězec") DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ('příkaz') DO příkaz
    [parametry-příkazu]

  nebo v případě použití parametru usebackq:

FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN (sada-souborů) DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ('řetězec') DO příkaz
    [parametry-příkazu]
FOR /F ["možnosti"] %proměnná IN ('příkaz') DO příkaz
    [parametry-příkazu]

  Sada souborů je jeden či více názvů souborů. Každý soubor
  je otevřen, přečten a zpracován dříve, než se přejde
  k dalšímu v sadě. Zpracování se skládá z načtení souboru,
  jeho rozdělení na jednotlivé řádky textu a rozebrání každého
  řádku na tokeny. Poté je smyčka FOR zavolána s hodnotami
  proměnných nastavenými podle nalezených tokenů. Podle
  výchozího nastavení vrací /F z každého řádku každého souboru
  první token uzavřený v mezerách. Prázdné řádky jsou
  vynechány. Výchozí způsob rozboru lze změnit zadáním
  volitelného parametru možnosti. Jedná se o řetězec
  v uvozovkách, který obsahuje alespoň jedno klíčové slovo
  určující parametry rozboru. Klíčová slova jsou tato:

    eol=c      - Určuje poznámkový znak konce řádku
             (pouze jeden).
    skip=n     - Určuje počet řádků, které mají být
             vynechány na začátku souboru.
    delims=xxx   - Určuje sadu oddělovačů (nahrazuje
             výchozí sadu oddělovačů tvořenou
             mezerou a tabulátorem).
    tokens=x,y,m-n - Určuje, které tokeny z každého řádku
             mají být v každé iteraci poslány do
             těla smyčky FOR. Tím je umožněno
             přidělování dalších názvů proměnných.
             Forma m-n určuje rozsah od m-tého
             do n-tého tokenu. Je-li poslední znak
             v řetězci tokens= hvězdička, potom bude
             přidělena další proměnná, jejíž
             hodnotou je text, který na řádku zbývá
             za posledním analyzovaným tokenem.
    usebackq    - Určuje použití nové sémantiky, kdy
             řetězec ve zpětných uvozovkách
             představuje příkaz a řetězec
             v jednoduchých uvozovkách představuje
             doslovný řetězec příkazu a umožňuje
             použít dvojité uvozovky pro názvy
             souborů v sadě názvů souborů.

  Příklad:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (soubor.txt) do
    @echo %i %j %k

  Takto by byl analyzován každý řádek v souboru můjsoubor.txt,
  přičemž by byly ignorovány řádky začínající středníkem, druhý
  a třetí prvek (token) každého řádku by byl předán tělu
  příkazu FOR, s prvky oddělenými čárkami a (nebo) mezerami.
  Povšimněte si, že příkazy těla smyčky FOR používají odkaz %i
  pro převzetí druhého prvku, odkaz %j převezme třetí prvek
  a %k převezme všechny prvky zbývající za třetím prvkem.
  Názvy souborů obsahující mezery uzavřete do uvozovek. Abyste
  mohli takto použít uvozovky, použijte také parametr usebackq,
  jinak bude předpokládáno, že uvozovky definují znakový
  řetězec určený k analýze.

  Odkaz %i je explicitně deklarován v příkazu FOR a odkazy
  %j a %k jsou implicitně deklarovány parametrem tokens=.
  V řádku tokens=je možné uvést až 26 prvků, pokud tím nedojde
  k pokusu deklarovat proměnnou dále než písmeno z nebo Z.
  Nezapomeňte, že názvy proměnných příkazu FOR jsou
  jednopísmenné a jsou rozlišována malá a velká písmena,
  jsou to globální proměnné v libovolném okamžiku jich nesmí
  být aktivních více než 52.

  Logiku analýzy příkazu FOR /F je možné použít pro
  bezprostřední řetězec, a to zadáním skupiny názvů souborů
  (uvnitř závorek) jako řetězec uzavřený v jednoduchých
  uvozovkách. Bude považován za jeden vstupní řádek ze souboru,
  a bude analyzován.

  Příkaz FOR /F je možné použít k analýze výstupu příkazu.
  Dosáhnete toho uzavřením sady názvů souborů (uvnitř
  závorek) mezi zpětné apostrofy. Daný řetězec bude považován
  za příkazový řádek a předán podřízenému procesoru CMD.EXE.
  Výstup bude uchován v paměti a analyzován, jako by šlo
  o soubor. Proto v následujícím příkladu:

   FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

  budou vypsány názvy aktuálních systémových proměnných.

Dále bylo vylepšeno nahrazování odkazů na proměnné příkazu FOR.
Nyní můžete používat následující nepovinnou syntaxi:

  %~I     - Rozvine %I a odebere okolní uvozovky (").
  %~fI    - Rozvine %I na úplnou cestu.
  %~dI    - Rozvine %I pouze na písmeno jednotky.
  %~pI    - Rozvine %I pouze na cestu.
  %~nI    - Rozvine %I pouze na název souboru.
  %~xI    - Rozvine %I pouze na příponu souboru.
  %~sI    - Rozvinutá cesta obsahuje pouze krátké názvy.
  %~aI    - Rozvine %I na atributy souborů.
  %~tI    - Rozvine %I na datum a čas vytvoření souboru.
  %~zI    - Rozvine %I na velikost souboru.
  %~$PATH:I  - Prohledá adresáře uvedené v systémové proměnné
          PATH a rozvine %I na úplný název prvního
          nalezeného souboru. Jestliže název systémové
          proměnné není definován nebo soubor není
          nalezen, bude tento modifikátor rozvinut
          na prázdný řetězec.

Modifikátory lze kombinovat a získat tak složené výsledky:

  %~dpI    - Rozvine %I pouze na písmeno jednotky a cestu.
  %~nxI    - Rozvine %I pouze na název a příponu souboru.
  %~fsI    - Rozvine %I na úplnou cestu pouze s krátkými
          názvy.
  %~dp$PATH:i - Vyhledá %I v adresářích uvedených v systémové
          proměnné PATH a rozvine %I na písmeno
          jednotky a cestu prvního nalezeného souboru.
  %~ftzaI   - Rozvine %I na výstup ve formátu výstupu
          příkazu DIR.

Proměnné %I a PATH lze ve výše uvedených příkladech nahradit
jinými platnými hodnotami. Syntaxe %~ je ukončena platným názvem
proměnné příkazu FOR. Používání velkých písmen v názvech
proměnných (například %I) usnadňuje čtení příkazů a zabraňuje
záměně s modifikátory, v nich se velká a malá písmena nerozlišují.
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody