Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

FINDSTR


Vyhledá v souborech řetězce.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
    [/P] [/F:soubor] [/C:řetězec] [/G:soubor]
    [/D:seznam_adresářů] [/A:atributy barev] [/OFF[LINE]]
    řetězce [[jednotka:][cesta]název_souboru[ ...]]

 /B     Hledá shodu na začátku řádku.
 /E     Hledá shodu na konci řádku.
 /L     Použije hledané řetězce jako literály.
 /R     Hledané řetězce budou použity jako regulární výrazy.
 /S     Hledá odpovídající soubory v aktuálním adresáři a
       všech podadresářích.
 /I     Určí, že při vyhledávání nebudou rozlišována velká a
       malá písmena.
 /X     Zobrazí řádky, které se přesně shodují.
 /V     Zobrazí pouze řádky, na kterých nebyla nalezena
       žádná shoda.
 /N     Před řádky obsahujícími hledaný řetězec zobrazí
       číslo řádku.
 /M     Zobrazí pouze názvy souborů obsahujících hledaný
       řetězec.
 /O     Před řádky obsahujícími hledaný řetězec zobrazí
       posunutý znak.
 /P     Přeskočí soubory s netisknutelnými znaky.
 /OFF[LINE] Nepřeskočí soubory s atributem Offline.
 /A:atribut Pomocí dvou šestnáctkových číslic zobrazí atribut
       barvy. Viz příkaz color /?.
 /F:soubor Čte seznam souborů z určeného souboru (/ představuje
       konzolu).
 /C:řetězec Zadaný text bude při hledání použit jako řetězcový
       literál.
 /G:soubor Z určeného souboru získá hledané řetězce.(/
       představuje konzolu).
 /D:adresář Prohledá středníky oddělený seznam adresářů
 řetězce  Hledaný text.
 [jednotka:][cesta]název_souboru
       Určuje soubor nebo soubory, které budou prohledávány.

Pokud argument nemá předponu /C, používejte k oddělení více
hledaných řetězců mezery. Například příkaz FINDSTR zdravíme vás
x.y vyhledá v souboru x.y výrazy "zdravíme" nebo "vás". Příkaz
FINDSTR /C:zdravíme vás x.y vyhledá v souboru x.y. výraz
"zdravíme vás".

Stručný přehled regulárních výrazů:
 .    Zástupný symbol: libovolný znak
 *    Opakování: nulový nebo opakovaný výskyt předchozího
      znaku nebo třídy
 ^    Umístění na řádku: začátek řádku
 $    Umístění na řádku: konec řádku
 [třída] Třída znaků: libovolný znak v sadě
 [^třída] Inverzní třída: libovolný znak, který není v sadě
 [x-y]  Rozsah: všechny znaky v uvedeném rozsahu
 \x    Funkce Escape: literální použití metaznaku x
 \  Pozice ve slově: konec slova

Úplné informace o regulárních výrazech příkazu FINDSTR naleznete
v přehledu příkazů v nápovědě online.
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody